Items: 0 Totaal € 0,00

0314-674190

De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt hardware.nl onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door hardware.nl is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft hardware.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal hardware.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Hardware.nl kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien hardware.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Hardware.nl zal  de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden gevonden op de website van hardware.nl.

a. het bezoekadres van de vestiging van hardware.nl waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van
aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

hoe de overeenkomst wordt uitgevoerd?

Uw bestelling wordt verzonden met UPS, Post NL of Select Frakt.

Binnne welke termijn word uw bestelling afgeleverd?

De verwachte levertijd van producten op onze website kunt u vinden op alle productpagina's onder het knopje "info". In regel worden pakketen binnen 1-4 werkdagen geleverd.

Als ik niet thuis ben, wat gebeurd er dan met mijn levering?

Het pakker wordt dan volgende werkdag of een dag later op nieuw bij u aangeboden. Na 3 pogingen gaat het pakket terug naar ons kantoor, Wij nemen dan contact op me u om een nieuwe zending te plannen.

Wat gebeurd er als een product tijdelijk niet meer leverbaar is?

U ontvangt dan van ons een e-mail met uitleg over de vertraging. U kunt altijd uw bestelling annuleren indien u niet langer wilt wachten.